Om foreningen

Tved Gymnastik- og Idrætsforening består af seks afdelinger: gymnastik, håndbold, motion, bordtennis, billard og amatørteater. Alle afdelinger er fælles om ånden i TG&I: sport og fællesskab for store og små.

Historien om TG&I starter tilbage i 1866, da Tved Skyttekreds blev stiftet af sognets midtpunkt, pastor Danæus. Den første bestyrelse bestod af sognefogeden, en skibsreder, en gårdejer og en murermester, der alle var fremtrædende mænd i Tved. I 1873 fik Tved Skyttekreds, som en af de første i amtet, opført et øvelseshus på det sted, hvor Tved Forsamlingshus i dag ligger.

Skytter og gymnaster arbejdede sammen frem til 1933, hvor håndbold trængte sig på. Den 9. juni 1933 vedtog man så at have hver sin afdeling: Tved Skyttekreds og Tved Gymnastik- og Idrætsforening, der nu var en realitet. Fra cirka 1945 og 20 år frem udviklede foreningen sig. Foruden gymnastik og håndbold kom også bordtennis og dilettant. I 1970 begyndte planlægningen af Tvedhallen, og ved dens indvielse i 1972 kom badminton med. Siden kom billard i 1982, amatørteater i 1999 og motion i 2010.

TG&I's bestyrelse

Holger Thomsen
Formand / Motion
T
30 25 39 29                      
E
formand.tgi@gmail.com
Per Balsvard
Næstformand / Billard
T
51 22 71 04                               
E
balsvardper@gmail.com
Kurt Madsen
Kasserer / Amatørteater
T
29 62 49 15                               
E
kasserer.tgi@gmail.com
Jørgen Svensmark
Sekretær / Gymnastik
T
51 32 79 94                               
E
jorgen@svensmark.dk
John Jakobsen
Medlem / Bordtennis
T
26 25 09 22                              
E
lj.jakobsen@stofanet.dk
Tina Betzer
Medlem / Håndbold
T
27 28 03 42                      
E
formand@tvedhaandbold.dk
Martin Nørregaard
Revisor
T
24 42 31 89                               
E
bylov12@hotmail.com
Kirsten Wilms
Revisor
T
28 60 91 58                       
E
kirsten.wilms@hotmail.com

Foreningens vedtægter

§ 1: Navn
Pkt. 1
Foreningens navn er Tved Gymnastik- og Idrætsforening og den hører hjemme i Svendborg Kommune.
§ 2: Formål
Pkt. 1
Foreningens formål er at give alle interesserede mulighed for at indgå aktivt i et forpligtende fællesskab omkring idræt og andre folkeoplysende aktiviteter. Foreningen er tilknyttet DGI, DIF, diverse specialforbund og unioner, og er som sådan underlagt disses love og forordninger.
§ 3: Afdelinger
Pkt. 1
Foreningen består af følgende afdelinger: gymnastik, håndbold, motion, bordtennis, billard og amatørteater. De enkelte afdelinger ledes af et udvalg og råder selvstændigt over deres økonomi i henhold til retningslinjer, der er vedtaget i bestyrelsen. Oprettelse af nye afdelinger skal behandles i bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen (evt. en ekstraordinær generalforsamling). Der skal også vælges en repræsentant  fra den nye afdeling til hovedbestyrelsen.
§ 4: Medlemskab
Pkt. 1
Enhver, der interesserer sig for foreningens arbejde og formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret i den enkelte afdeling.
§ 5: Kontingent
Pkt. 1
Pkt. 2
Denenkelte afdeling fastsætter selv sin kontingentsats.
Når et medlem er i kontingentrestance ud over 3 mdr., kan bestyrelsen ekskludere vedkommende med mindst 8 dages varsel. Ingen, der er ekskluderet pga. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem af foreningen, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen.
§ 6: Generalforsamling
Pkt. 1
Den årlige generalforsamling er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen bliver afholdt hvert år i juni måned og varsles mindst 14 dage i forvejen ved annoncering i dagspressen og via e-mail til alle medlemmer. Mindst 8 dage før skal bestyrelsen modtage forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Medlemmer med kontingentrestance har ikke stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
§ 7: Dagsorden til generalforsamling
Pkt. 1
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år
4. Fremlæggelse af regnskaber og budgetter for bestyrelsen og alle udvalg, der har egen kasse og regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse. Der vælges repræsentant fra hver afdeling: Motion ulige år, billard lige år, bordtennis ulige år, gymnastik lige år, håndbold ulige år, amatørteater lige år
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år af gangen
8. Valg af 1 repræsentant til hver af følgende institutioner: Tved Forsamlingshus, Tved Uderum og Tve´bakkerne
9. Valg af 2 repræsentanter til haludvalg. TG&I's formand er den ene repræsentant.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant til hovedkassen og udvalgenes kasser
11. Eventuelt
Pkt. 2
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. På begæring fra blot 1 stemmeberettiget medlem skal afstemning og valg foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger skal skrives ned i en protokol.
§ 8: Ekstraordinær generalforsamling
Pkt. 1
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal indkalde, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer stiller begrundede skriftlige krav herom til formanden. Ved sådan et krav skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter kravet er indgivet.
§ 9: Bestyrelsen
Pkt. 1
Bestyrelsen består af 6–8 medlemmer med minimum 1 repræsentant fra hver afdeling og maksimum 3 repræsentanter fra én afdeling. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og kasserer kan sideløbende være repræsentant for et udvalg.
Pkt. 2
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Pkt. 3
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede, heriblandt formand eller næstformand.
Pkt. 4
Ved stemmelighed under afstemning i et forslag vil formandens stemme være afgørende.
Pkt. 5
Bestyrelsens forhandlinger skal skrives ned i en protokol.
§ 10: Tegningsret
Pkt. 1
Formanden eller kassereren sammen med et andet bestyrelsesmedlem har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte udvalg og arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.
§ 11: Hæftelses- og formueforhold:
Pkt. 1
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningen hæfter udelukkende med sin formue for sine forpligtelser.
§ 12: Foreningens regnskab
Pkt. 1
Foreningens regnskabsår løber fra 1/5 til 30/4 (1.1. – 31.12.). Bestyrelse og udvalg skal inden den 1/6 angive regnskab for det forløbne år, samt status pr. 30/4 til foreningens revisorer. Endeligt og revideret regnskab udsendes til foreningens udvalgsformænd senest 8 dage før generalforsamlingen. Revisionen har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 13: Procedure for vedtægtsændringer
Pkt. 1
Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 stemmer for forslaget. Ændringer i vedtægter skal varsles på lige fod med andre punkter på generalforsamlingens dagsorden.
§ 14: Foreningens opløsning
Pkt. 1
Bestemmelse om opløsning kan kun ske på en særlig indkaldt, ekstraordinær generalforsamling. For at denne kan være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer være tilstede og mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget.
Pkt. 2
Hvis der ikke er betingelser for en beslutning i første generalforsamling, indkaldes til en ny, hvor en beslutning kan træffes uanset antallet af fremmødte. Opløsning af foreningen kan så vedtages med 3/4 af stemmerne for forslaget.
Pkt. 3
En eventuel formue efter foreningens opløsning skænkes til lokale idrætslige formål.
Vedtaget på generalforsamlingen den 12. juni 2017
Tved Gymnastik- og Idrætsforening © 2019
Skolevej 4A, 5700 Svendborg
+45 30 25 39 29
formand.tgi@gmail.com
CVR: 30158482