Om foreningen

Tved Gymnastik- og Idrætsforening består af syv afdelinger: gymnastik, håndbold, motion, bordtennis, billard, amatørteater og skytterne. Alle afdelinger er fælles om ånden i TG&I: idræt og fællesskab for store og små.

Historien om TG&I starter tilbage i 1866, da Tved Skyttekreds blev stiftet af sognets midtpunkt, pastor Danæus. Den første bestyrelse bestod af sognefogeden, en skibsreder, en gårdejer og en murermester, der alle var fremtrædende mænd i Tved. I 1873 fik Tved Skyttekreds, som en af de første i amtet, opført et øvelseshus på det sted, hvor Tved Forsamlingshus i dag ligger.

Skytter og gymnaster arbejdede sammen frem til 1933, hvor håndbold trængte sig på. Den 9. juni 1933 vedtog man så at have hver sin afdeling: Tved Skyttekreds og Tved Gymnastik- og Idrætsforening, der nu var en realitet. Fra cirka 1945 og 20 år frem udviklede foreningen sig. Foruden gymnastik og håndbold kom også bordtennis og dilettant. I 1970 begyndte planlægningen af Tvedhallen, og ved dens indvielse i 1972 kom badminton med. Siden kom billard i 1982, amatørteater i 1999 og motion i 2010. Ved generalforsamlingen i 2022 kunne TG&I endelig byde Skytterne velkommen i hovedbestyrelsen som fuldgyldigt medlem.

TG&I's bestyrelse

Per Balsvard
Formand / Billard
T
51 22 71 04                       
E
formand.tgi@gmail.com
Joachim Dørr Pedersen
Næstformand / Håndbold
T
42 75 32 23                            
E
formand@tvedhaandbold.dk
Andreas Fródin Kristensen
Kasserer / Gymnastik
T
28 10 15 45                               
E
kasserer.tgi@gmail.com
Jenny Thomsen
Medlem / Amatørteater
T
28 48 19 18                      
E
hjthomsen@hotmail.com
Christian Eriksen
Medlem / Tved Skyttekreds
T
29 72 38 06                    
E
eriksen@ouremail.dk
Jesper Wieland Borgermann
Medlem / Motion
T
20 14 56 47                         
E
borgermann72@gmail.com

Samværspolitik

Tved Gymnastik- og Idrætsforening har en samværspolitik, fordi vi gerne vil værne om vores foreningskultur og beskytte vores trænere og medlemmer. Vi følger retningslinjer fra DGI, DIF og dansk lovgivning.

Den gode omgangstone

 • Vi taler pænt til hinanden og kommenterer ikke på hinandens kroppe, udseende, etniciteter, køn, religioner, aldre osv.
 • Vi respekterer individuelle grænser. Det gælder også et ”nej” under leg.
 • Mobning er fuldstændigt uacceptabelt
 • Forældre, trænere og medlemmer går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum
 • Mobiltelefoner er slukkede til træning og i omklædningsrummene

Hvis reglerne ikke overholdes

 • Børn og unge, der føler sig verbalt eller fysisk krænket af en træner, kan og bør til enhver tid fortælle det til en anden voksen
 • Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører om eller ser krænkelser
 • Bestyrelsen har pligt til at reagere på henvendelser om krænkelser
 • Trænere har ret til at bortvise medlemmer fra træning, kampe, ture osv., hvis de opfører sig uacceptabelt
 • Bestyrelsen har pligt til at ekskludere trænere og medlemmer, der gentagne gange opfører sig uacceptabelt

Forældrenes rolle til træning, under kampe og på ture

 • Vi forventer at forældrene respekterer trænernes beslutninger, fx når en træning skal foregå uden forældre i lokalet
 • Vi accepterer ikke at forældrene råber på sidelinjen og diskuterer med trænere og eventuelle dommere
 • Vi forventer at forældrene hjælper til, hvis der er behov og mulighed for det
 • Vi opfordrer forældrene til at deltage i børnenes idrætsliv og bakke op om holdene

Rygning, alkohol, doping og euforiserende stoffer

 • Vi tolererer ikke at trænere, medlemmer eller ledsagere er påvirket af eller medbringer alkohol eller stoffer til træning, under kampe eller på ture
 • Når vi er til sociale arrangementer, drikker og opfører vi os ansvarligt
 • Rygning er strengt forbudt i Tvedhallen og på samtlige af TG&I’s træningssteder

Børneattester

 • Instruktører/trænere, hjælpeinstruktører og bestyrelsesmedlemmer, som har med børn og unge under 15 år at gøre, skal udfylde en børneattest, for at blive kontrolleret for domme omhandlende pædofili
 • Den enkelte afdeling bestemmer selv, hvor ofte børneattester skal udfyldes
 • Håndboldafdelingen henter årligt børneattester på alle ungdomstrænere via politiets hjemmeside. Når formanden har modtaget børneattesterne på e-mail, sættes der et “OK” eller et minus ud for trænerens navn. E-mailen bliver slettet direkte herefter for ikke at have CPR-numre liggende.

Foreningens brug af billeder

 • Foreningen kan, som udgangspunkt uden samtykke, offentliggøre situationsbilleder fra træninger, opvisninger, forestillinger og andre arrangementer til forskellige formål på TG&I’s hjemmeside, afdelingernes hjemmesider, Facebook-konti og trykte foldere
 • Foreningen har oplysningspligt over for de personer, der optræder på et portrætbillede (fx et holdbillede). Personerne bør være vidende om, hvor og hvorfor billedet skal offentliggøres, så de har mulighed for at gøre indsigelse imod det.
 • Samtykke kan ske mundtligt eller skriftligt. Med voksne og unge kan det klares mundtligt. Med mindre børn er det forældrene, der skal give lov ved at underskrive en samtykkeerklæring.
 • Samtykke er frivilligt. Medlemmer, der ønsker at få fjernet et billede, hvorpå de optræder, kan kontakte udvalget i afdelingen. Nægtet samtykke medfører ingen negative konsekvenser.

TG&I Æresmedlemmer

I 2016 besluttede hovedbestyrelsen at hædre nogle af de ildsjæle, der har været med til at udvikle TG&I, især efter vi havde fået bygget Tvedhallen i 1972. Som de første udnævnte vi i 2017 Lisbeth og Arne Andersen.

2017: Lisbeth og Arne Andersen

2019:
Anna og Marius Olesen

For deres frivillige foreningsarbejde gennem mange år.

2020:
Ruth Højly

48 års motion, opvisninger og oplevelser i gymnastikafdelingen.

2020:
Anne Marie Svensmark

40 års jubilæum og ledelse af børnegymnastikhold.

2021:
Hanne Gori

Vedtægter

§ 1: Navn
Stk. 1
Foreningens navn er Tved Gymnastik- og Idrætsforening og den er hjemmehørende i Svendborg Kommune.
§ 2: Formål
Stk. 1
Foreningens formål er at give alle interesserede mulighed for at indgå aktivt i et forpligtende fællesskab omkring idræt og andre folkeoplysende aktiviteter.
Stk. 2
Foreningen er tilknyttet DGI, DIF, diverse specialforbund og unioner, og er som sådan underlagt disses love og forordninger.
§ 3: Afdelinger
Stk. 1
Foreningen består af følgende afdelinger: gymnastik, håndbold, motion, bordtennis, billard og amatørteater. De enkelte afdelinger ledes af et udvalg og råder selvstændigt over deres økonomi i henhold til retningslinjer, der er vedtaget i bestyrelsen.
Stk. 2
Oprettelse af nye afdelinger skal behandles i bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen (evt. en ekstraordinær generalforsamling).
Stk. 3
Ved oprettelse af en ny afdeling skal der vælges en afdelingsrepræsentant til bestyrelsen.
§ 4: Medlemskab
Stk. 1
Enhver, der interesserer sig for foreningens arbejde og formål, kan optages som medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret i den enkelte afdeling. Medlemskabet følger kalenderåret.
§ 5: Kontingent
Stk. 1
Den enkelte afdeling fastsætter selv sin kontingentsats.
Stk. 2
Når et medlem er i kontingentrestance ud over 3 måneder, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende med mindst 8 dages varsel. Ingen, der er ekskluderet pga. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
§ 6: Generalforsamling
Stk. 1
Den årlige generalforsamling er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen bliver afholdt hvert år inden udgangen af februar måned og varsles mindst 14 dage i forvejen via e-mail til alle medlemmer.
Stk. 2
Bestyrelsen skal modtage forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, mindst 8 dage før. Medlemmer med kontingentrestance har ikke stemmeret.
Stk. 3
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
§ 7: Dagsorden til generalforsamling
Stk. 1

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens og afdelingernes beretning for det forløbne år
 4. Fremlæggelse af regnskaber og budgetter for bestyrelsen og alle afdelinger, der har egen kasse og regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen for 2 år ad gangen. Der vælges 1 repræsentant fra hver afdeling efter indstilling fra gældende afdeling. Repræsentanter for motion, bordtennis og håndbold vælges i ulige år, mens repræsentanter for gymnastik, billard og amatørteater vælges i lige år.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen
 8. Valg af 1 repræsentant til hver af følgende institutioner: Tved Forsamlingshus og Tve’bakkerne
 9. Valg af 2 repræsentanter til haludvalg. TG&I's formand er den ene repræsentant.
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant til hovedkassen og udvalgenes kasser
 11. Eventuelt
Stk. 2
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Stk. 3
På begæring fra blot 1 stemmeberettiget medlem skal afstemning og valg foregå skriftligt.
Stk. 4
Generalforsamlingens beslutninger skal skrives ned i en protokol.
§ 8: Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Bestyrelsen kan, til enhver tid, indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal indkalde, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer stiller begrundede skriftlige krav herom til formanden. Ved sådan et krav skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter, kravet er indgivet.
§ 9: Bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen består af 6–8 medlemmer med minimum 1 repræsentant fra hver afdeling og maksimum 3 repræsentanter fra én afdeling. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og kasserer kan sideløbende være repræsentant for et udvalg.
Stk. 2
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Stk. 3
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede, heriblandt formand eller næstformand.
Stk. 4
Ved stemmelighed under afstemning af et forslag vil formandens stemme være afgørende.
Stk. 5
Bestyrelsens forhandlinger skal skrives ned i en protokol.
§ 10: Tegningsret
Stk. 1
Formanden, eller kassereren sammen med et andet bestyrelsesmedlem, har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte udvalg og arbejdsgrupper.
§ 11: Hæftelses- og formueforhold
Stk. 1
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningen hæfter udelukkende med sin formue for sine forpligtelser.
§ 12: Foreningens regnskab
Stk. 1
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2
Bestyrelse og udvalg skal inden den 1. februar angive regnskab for det forløbne år, samt status pr. 31. december til foreningens revisor.
Stk. 3
Revisionen har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 13: Procedure for vedtægtsændringer
Stk. 1
Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af stemmerne er for forslaget.
Stk. 2
Ændringer i vedtægter skal varsles på lige fod med andre punkter på generalforsamlingens dagsorden.
§ 14: Foreningens opløsning
Stk. 1
Bestemmelse om opløsning kan kun ske på en særlig indkaldt, ekstraordinær generalforsamling. For at denne kan være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer være tilstede og mindst 3/4 af stemmerne være for forslaget.
Stk. 2
Hvis der ikke er betingelser for en beslutning i første generalforsamling, indkaldes til en ny, hvor en beslutning kan træffes uanset antallet af fremmødte. Opløsning af foreningen kan så vedtages med 3/4 af stemmerne for forslaget.
Stk. 3
En eventuel formue efter foreningens opløsning skænkes til lokale idrætslige formål.
Vedtaget på generalforsamlingen den 8. juni 2020
Tved Gymnastik- og Idrætsforening © 2024
Skolevej 4A, 5700 Svendborg
+45 51 22 71 04
formand.tgi@gmail.com
CVR: 30158482