Om TG&I

Tved Gymnastik- og Idrætsforening består af seks afdelinger med hver deres udvalg: gymnastik, håndbold, motion, bordtennis, billard og amatørteater. Alle afdelinger er fælles om ånden i TG&I: Sport og fællesskab for store og små.

Historien om TG&I starter tilbage i 1866, da Tved Skyttekreds blev stiftet af sognets midtpunkt, pastor Danæus. Den første bestyrelse bestod af sognefogeden, en skibsreder, en gårdejer og en murermester - alle var fremtrædende mænd i Tved. I 1873 fik Tved Skyttekreds, som en af de første i amtet, opført et øvelseshus på det sted, hvor Tved Forsamlingshus i dag ligger.

Skytter og gymnaster arbejdede sammen frem til 1933, hvor håndbold trængte sig på. Den 9. juni 1933 vedtog man så, at have hver sin afdeling: Tved Skyttekreds og Tved Gymnastik- og Idrætsforening, der nu var en realitet. Fra cirka 1945 og 20 år frem, udviklede foreningen sig. Foruden gymnastik og håndbold, kom også bordtennis og dilettant. I 1970 begyndte planlægningen af Tvedhallen, og ved dens indvielse i 1972 kom badminton med. Siden kom billard i 1982, amatørteater i 1999 og motion i 2010.

TG&I's bestyrelse

Holger Thomsen
Formand / Motion
T
30 25 39 29                      
E
formand.tgi@gmail.com
Brian Vester Kristensen
Næstformand / Håndbold
T
53 54 54 57                               
E
formand@tvedhaandbold.dk
Kurt Madsen
Kasserer / Amatørteater
T
29 62 49 15                                
E
kasserer.tgi@gmail.com
Jørgen Svensmark
Sekretær / Gymnastik
T
51 32 79 94                                
E
jorgen@svensmark.dk
John Jakobsen
Medlem / Bordtennis
T
26 25 09 22                                   
E
lj.jakobsen@stofanet.dk
Per Balsvard
Medlem / Billard
T
51 22 71 04                         
E
balsvardper@gmail.com
Martin Bülow Nørregaard
Revisor
T
24 42 31 89                               
E
bylov12@hotmail.com
Pia Bülow Larsen
Revisor
T
29 62 74 40                               
E
pbl@sport.dk

Vedtægter for TG&I

§ 1
Pkt. 1
Foreningens navn er Tved Gymnastik- og Idrætsforening og den er hjemmehørende i Svendborg Kommune.
§ 2
Pkt. 1
Foreningens formål er på en god og hensigtsmæssig måde at være et godt alternativ til medlemmernes beskæftigelse i fritiden.
§ 3
Pkt. 1
Foreningen er medlem af DGI, DIF, diverse specialforbund og unioner, og er som sådan underlagt disses love og forordninger.
§ 4
Pkt. 1
Som medlem optages enhver, der har interesse for foreningens arbejde og formål.
§ 5
Pkt. 1
Når et medlem er i kontingentrestance ud over 3 mdr., kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket pga. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem af foreningen, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen.
§ 6
Pkt. 1
Den årlige generalforsamling er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Der afholdes generalforsamling hvert år i juni måned. Generalforsamlingen varsles mindst 14 dage i forvejen ved annoncering i dagspressen. Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før. Medlemmer med kontingentrestance har ikke stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
§ 7
Pkt. 1
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år
4. Fremlæggelse af regnskaber og budgetter for hovedbestyrelsen, og alle udvalg, der har egen kasse og regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse. Der vælges repræsentant fra hver afdeling: Motion ulige år, billard lige år, bordtennis ulige år, gymnastik lige år, håndbold ulige år, amatørteater lige år
7. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen for 1 år af gangen
8. Valg af 1 repræsentant til hver af følgende institutioner: Tved Forsamlingshus, Tved Uderum og Tve´bakkerne
9. Valg af 2 repræsentanter til haludvalg. TG&I's formand er den ene repræsentant.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant til hovedkassen og udvalgenes kasser
11. Eventuelt
§ 8
Pkt. 1
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Pkt. 2
På begæring fra 1 stemmeberettiget medlem skal afstemning og valg foregå skriftligt.
Pkt. 3
Generalforsamlingens beslutninger skal føres i en protokol.
§ 9
Pkt. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer stiller begrundede skriftlige krav herom til formanden.
Pkt. 2
Ved krav om en ekstraordinær generalforsamling skal denne afholdes senest en måned efter.
§ 10
Pkt. 1
Evt. anmeldelse af nye udvalg skal behandles i bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen. (Evt. en ekstraordinær generalforsamling).
Pkt. 2
Hvis et nyt udvalg etableres, skal der vælges en repræsentant til hovedbestyrelsen.
§ 11
Pkt. 1
Bestyrelsen består af 6 – 8 medlemmer: minimum 1 repræsentant fra hver afdeling og maksimum 3 repræsentanter pr. afdeling. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og kasserer kan sideløbende være repræsentant for et udvalg.
Pkt. 2
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Pkt. 3
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er tilstede, heriblandt formand eller næstformand.
Pkt. 4
Ved stemmelighed under afstemning i et forslag vil formandens stemme være afgørende.
Pkt. 5
Over bestyrelsens forhandlinger skal der føres en protokol.
Pkt. 6
Foreningen tegnes af formanden.
§ 12
Pkt. 1
Foreningens regnskabsår er forskudt (1/5 til 30/4).
Pkt. 2
Hovedbestyrelse og udvalgsbestyrelser skal inden den 1/6 angive regnskab for det forløbne år, samt status pr. 30/4 til foreningens revisorer.
Pkt. 3
Endeligt og revideret regnskab udsendes til foreningens udvalgsformænd senest 8 dage før generalforsamlingen.
Pkt. 4
Revisionen har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 13
Pkt. 1
Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af stemmer er for forslaget.
Pkt. 2
Forandringer i vedtægter skal varsles på lige fod med andre punkter på generalforsamlingens dagsorden.
§ 14
Pkt. 1
Bestemmelser om opløsning kan kun ske på en særlig indkaldt, ekstraordinær generalforsamling. For at denne kan være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer være tilstede og mindst ¾ af de afgivne stemmer være for forslaget.
Pkt. 2
Hvis betingelserne for en beslutning i første generalforsamling ikke er tilstede, indkaldes til en ny, hvor en beslutning kan træffes uanset antallet af fremmødte. Opløsning af foreningen kan så vedtages med ¾ af stemmerne for forslaget.
Pkt. 3
En eventuel formue efter foreningens opløsning skænkes til lokale idrætslige formål.
Vedtaget på generalforsamlingen den 12. juni 2017
Tved Gymnastik- og Idrætsforening © 2019
Skolevej 4A, 5700 Svendborg
+ 45 30 25 39 29
formand.tgi@gmail.com
CVR: 30158482