Vedtægter

   
    
 
 

 

Vedtægter for Tved Gymnastik & Idrætsforening

 

§ 1.

Pkt. 1:    Foreningens navn er Tved Gymnastik & Idrætsforening, og den er

                hjemhørende i Svendborg Kommune.

 

§ 2.

Pkt. 1:    Foreningens formål er på en god og hensigtsmæssig måde at være et godt

                alternativ til medlemmernes beskæftigelse i fritiden.

 

§ 3.

Pkt. 1:    Foreningens er medlem af D.G.I og D.I.F. + diverse specialforbund og unioner og som sådan underlagt disses love og forordninger.

 

§ 4.

Pkt. 1:    Som medlem kan optages enhver som har interesse for foreningens arbejde og formål..

 

§ 5.

Pkt. 1:    Når et medlem er i kontingentrestance ud over 3 mdr. kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende.

Ingen som er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

I øvrigt kan bestyrelsen eksludere et medlem af foreningen når særlige forhold giver anledning dertil.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen.

 

§ 6.

Pkt. 1:    Den årlige generalforsamling er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

                Der afholdes generalforsamling hvert år i juni måned.

                Generalforsamlingen varsles mindst 14 dage før med  annoncering i dagspressen.

                Indkomne forslag der ønskes forelagt på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før.

                Indkomne forslag skal behandles på generalforsamlingen.

                Medlemmer med kontingentrestance har ikke stemmeret.

                Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

§ 7.

Pkt. 1:    Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg ag stemmetællere.
 3. Bestyrelsen og udvalgenes beretning for det forløbne år.
 4. Fremlæggelse af regnskaber fra det forløbne år samt budget for det kommende år.

Dette punkt er gældende for hovedbestyrelsen, samt alle udvalg som har egen kasse og regnskab.

 1. Behandling af indkomne forslag.
 2. Valg til bestyrelse.

Der vælges repræsentanter fra hver afdeling:

Motion afd. ulige år

Billard afd. lige år

Bordtennis afd. lige år

Gymnastik afd. ulige år

Håndbold afd. ulige år

T.G&I. amatørteater lige år

 1. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen for 1 år af gangen.
 2. Valg af 1 repræsentant pr.forening/repræsentantskab for 1 år for følgende:     

Tve`bakkerne , Hellet 5, Tved forsamlingshus.                                                                                                                          

 1.  Valg af 2 repræsentanter til hal udvalget. TG&I`s formand er den ene repræsentant
 2. Der vælges hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant til hovedkassen og udvalgenes kasser.
 3. Eventuelt.

 

§ 8.

Pkt. 1:    Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Pkt. 2:    På begæring fra 1 stemmeberettiget medlem skal afstemning og valg foregå skriftligt.

Pkt. 3:    Generalforsamlingens beslutninger skal føres i en protokol.

 

§ 9.

Pkt. 1:    Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer stiller begrunde skriftlige krav herom til formanden.

Pkt. 2:    Ved krav om en ekstraordinær generalforsamling skal denne afholdes senest en måned efter.

 

§ 10.

Pkt. 1:    Evt. anmeldelse af nye udvalg skal behandles i bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen. (Evt. en ekstraordinær generalforsamling).

Pkt. 2:    Hvis et nyt udvalg etableres skal der vælges en repræsentant til bestyrelsen.

 

§ 11.

Pkt. 1:    Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Pkt. 2:    Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig med mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er tilstede, heriblandt formand eller næstformand.

Pkt.3:     Ved evt. stemmelighed under afstemning i et bestyrelsesmøde vil  formandens stemme være afgørende.                                                                                                                                                                  

Pkt..4:    Over bestyrelsens forhandlinger skal der føres en protokol

Pkt. 5:    Foreningen tegnes af formanden

                Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af både formand og/ eller næstformand og kasserer.

Pkt..6:    Bestyrelsen består af 6 – 8 medlemmer

                Bestyrelsen består af min.1 repræsentant fra hver afdeling og max 3 repræsentanter pr. afdeling.  

                Formand og kasserer kan sideløbende være repræsentant for et udvalg.

                Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

                §12

Pkt.1:                                                                                                                                             Foreningens regnskabsår er forskudt(1/5 – 30/4)

Pkt.2:         Bestyrelsen skal inden d.1/6 angive regnskab for det forløbne år, samt status pr. 30/4 til foreningens revisorer.

Pkt.3:                                                                                                                                             Endeligt og revideret regnskab skal udsendes til foreningens udvalgsmænd senest 8 dage før generalforsamling.

Pkt.4:         Revisionen har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

                                                                   §13

Pkt.1:         Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af stemmer er for forslaget.

Pkt.2.          Forandringer i vedtægter skal varsles på lige fod med andre punkter på generalforsamlingens dagsorden.

 

                                                               §14

Pkt.1:         Bestemmelse om opløsning kan kun ske på en særlig indkaldtekstraordinær generalforsamling.                                             

                    For at denne kan være beslutningsdygtig skal mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede, og mindst ¾ af de afgivne stemmer skal være for forsalget.

Pkt.2:                                                                                                                                             Hvis betingelserne for en beslutning i første generalforsamling ikke er til stede, indkaldes til en ny, hvor en beslutning kan træffes uanset antallet af fremmødte. Opløsning af foreningen kan så vedtages med ¾ af stemmerne for forslaget.

Pkt.3:         En evt. formue efter foreningens opløsning skænkes til lokale idrætslige formål.

 

                    Vedtaget på generalforsamlingen d. 21. 05. 2012

                                                            

                                                                                                                                                      

                                                                                                                             

 
 

 

Nyheder
 
 
Galleri

Galleri

 

 
   
       
                 
  Copyright © 2011 Tved Gymnastik & Idrætsforening